nodeclub发帖时选择标签时提交报错修复
发布于 5 年前 作者 goooto 2196 次浏览 最后一次编辑是 2 年前
/controllers/topic.js

173行
var topic_tag = new TopicTag();
    topic_tag.topic_id = topic._id;
    topic_tag.tag_id = tag;
    topic_tag.save(proxy.done('tag_saved'));

上面代码块 修改为: TopicTag.newAndSave(topic._id, tag, proxy.done(‘tag_saved’));

2 回复

达人设置无效修复

/controllers/user.js
348
user.is_star = !!!user.is_star;

修改后都正常了。非常感谢!希望github上也早点改过来啊 。

回到顶部