mongoose跨集合查询问题,求指教~~
发布于 7 年前 作者 adam1985 3303 次浏览 最后一次编辑是 6 年前 来自 问答

例如有一个用户模型 var user = new Schema({ name: String, pwd: String });

还有一个平台模型,关联了用户这个模型 var platforms = new Schema({ {type: ObjectId, ref: ‘user’}, name: String, pwd: String });

现在问题是,怎么在平台模型进行跨集合搜索,把当前用户的平台给列出来(可用平台名与用户名进行搜索),求解~~

1 回复

啥情况~~

回到顶部