mongodb模块使用问题
发布于 8 年前 作者 yudawei1230 3291 次浏览 来自 分享

mongodb怎么查询某个db有多少个collection,并且叫什么名字,api太不友好了,总是报错,不知道怎么调用

3 回复

https://github.com/moajs/get_collection_names


var get_collection_names = require('get_collection_names');

var host  = "127.0.0.1";
var port  = "27017";
var db    = "express-g-demo";

//
get_collection_names(host, port, db, function(err, names){
  console.log(names);
})

已解决,谢谢大家 自豪地采用 CNodeJS ionic

回到顶部