node实现发送书籍到kindle
发布于 5 年前 作者 kejunliang 3079 次浏览 来自 分享

背景

平时给kinddle里面发送书籍都是通过邮件发送,每次都是打开浏览器上传附件等待…然后点击发送,时间久了就讨厌这种无聊的操作了,然后没事干就用node写了一个程序可以自动将本地目录下的文件自动发送到kinddle邮箱。

具体过程

创建一个目录来存放程序,凭自己的喜好啦。

 • 用命令行进入到新建的目录下安装邮件中间件,安装完成后可以看到多出一个文件夹

npm install nodemailer

 • 创建发送的代码,这个是主程序,里面分了三个部分。

  1. 获取附件
  2. 发送邮件
  3. 删除发送成功的附件
var nodemailer = require('nodemailer'); 
var files=require("./getdir");
//读取文件完毕后发送邮件
var lists=files //接收返回的附件数组信息
lists.then(function(arr){
   var AttArrObj=[];
   for(var i=0;i<arr.length;i++){
   var attobj=new Object();
   var filearr=arr[i].split("/");
   var filename=filearr[filearr.length-1]
   attobj.filename=filename
   attobj.path=arr[i];
   attobj.cid="kinddle"+i;
   AttArrObj.push(attobj)
   }
   console.log(AttArrObj)
   //导出后发送邮件
   var transporter = nodemailer.createTransport({ 
   service: '126', 
   auth: { 
    user: '###@126.com', 
    pass: '###' //授权码,通过126 这里直接取126网站获取 
   
   } 
   }); 
   var mailOptions = { 
    from: '###@126.com', // 发送者 
    to: '###@126.com,###@kindle.cn,###@kindle.cn', // 接受者,可以同时发送多个,以逗号隔开 
    subject: 'kinddle', // 标题 
    //text: 'Hello world', // 文本 
    html: `kinddle电子书`  ,
    attachments: AttArrObj  //附件信息
  
   }; 
   
   transporter.sendMail(mailOptions, function (err, info) { 
    if (err) { 
     console.log(err); 
     return; 
    } 
   
    console.log('发送成功'); 
    //发送成功后删除目录下的所有文件
    var deletefiles=require("./getdirdelete");
   }); 

 })

*获取附件

 var fs=require("fs");
var path="F:\kiddle";

function getfiles(path){
 return new Promise(function(resolve,reject){
  fs.readdir(path,function(err,files){
    if(err){
      console.log('error:\n' + err);
      resolve(err);
    }
    var arr=[];
    files.forEach(function(file){
      console.log('文件名:' + path + '/' + file);
      console.log(arr)
      arr.push(path + '/' + file)
      console.log(arr)
    })
    resolve(arr)
  })
 })
}

console.log(11)
var list=getfiles(path)
module.exports=list

// list.then(function(arr){
//   console.log("导出=="+arr)
//   exports.files=arr

// })

*删除附件

var fs=require("fs");
var path="F:\kiddle";

function getfiles(path){
 return new Promise(function(resolve,reject){
  fs.readdir(path,function(err,files){
    if(err){
      console.log('error:\n' + err);
      resolve(err);
    }
    var arr=[];
    files.forEach(function(file){
     
      console.log('清除文件名开始:' + path + '/' + file);
      fs.unlinkSync(path + '/' + file);
      console.log('清除文件名:' + path + '/' + file);
    })
    resolve(arr)
  })
 })
}

var list=getfiles(path)
module.exports=list

// list.then(function(arr){
//   console.log("导出=="+arr)
//   exports.files=arr

// })
 • 执行 node 主方法即可。
7 回复

好东西.

不过,为什么不装个Foxmail?

@ugrg 程序员要有程序员的方式,棒棒哒

封装一个命令行cli工具,非常实用,棒棒哒

@i5ting 多谢建议,后期计划准备做个界面版然后用Electron打个包,弄成一个桌面应用的这样用起来更方便。

@ugrg 嘿嘿,其实主要是为了学习。

看到标题 强迫症要犯了

回到顶部