ng-notadd 0.9.0 基于 Angular7 和 material2 的中后台解决方案
发布于 2 年前 作者 zuohuadong 973 次浏览 来自 分享

更新内容

 • i18n 多语言支持

技术栈

 • Typescript
 • Angular
 • Material2
 • rxjs
 • Graphql

lALPDgQ9qULoptnNBTnNCxg_2840_1337.png

相关链接

项目地址

DEMO

ng-notadd-mock-server

Quick start

  git clone https://github.com/notadd/ng-notadd.git
  
  cd ng-notadd
  
  npm install
  npm start
  # or use ng cli
  ng serve

Roadmap

1.0

 • [ ] 支持 Apollo-Graqphql
 • [ ] 更加完整的 仪表盘页面

1.1

 • [ ] json 生成表单

1.2

 • [ ] 手机端兼容
 • [ ] 渐进式应用(PWA)

1.3

 • [ ] 更多组件支持

1.4

 • [ ] 基础页面(个人信息页,登录页…)
 • [ ] recaptcha 支持 (默认关闭)

1.5

 • [ ] excel 导入与导出
 • [ ] 选定行列导出 excel

1.6

 • [ ] 截图生成
 • [ ] firebase(国内无法使用) or 其他替代方案 支持

1.7

 • [ ] 可 DIY 仪表盘
 • [ ] json 生成简单仪表盘

1.8

 • [ ] 支持 electron 构建桌面应用

2.0

 • [ ] 企业级自定义表单
 • [ ] 企业级表单系统

后续

 • [ ] excel 在线编辑
 • [ ] word 在线编辑

一点说明

为了方便维护,ng-notadd 将剥离出 ng-material2 (扩展组件库) 和 ng-noform 两个项目

1 回复

天魂大佬666666

回到顶部