nodejs 微服务快速体验
发布于 9 个月前 作者 cool-team-official 3320 次浏览 来自 分享

https://www.bilibili.com/video/BV1iu411r7EJ/

一个开源免费的后台管理快速开发框架,基于midwayjs+vue3+ts+微服务

show (1).png

文档地址

回到顶部