node+mongodb : 这个mongodb的group里的finalize这个方法怎么使用?
发布于 7 年前 作者 luyanfeng 4204 次浏览 最后一次编辑是 5 年前

我直接在mongodb shell下用group中的finalize是可以的,但在这个node driver里,我怎么不会用了呢? 这个finalize什么时候启作用,有知道的朋友告我,谢谢!

mongodao.getConnection(req, res, function (db){
			var qryParams = {};
			db.collection('loginHistory').group(
					{'user.username' : 1}, qryParams , {count : 0, userinfo:{} ,test:0}
					// reduce
					,'function (obj, prev){ '
						+' prev.count++ ; '
						+' prev.userinfo = obj.user; '
					+'}'
					// finalize
					,'function (result) {'
						+' result.test++; '
						+' return result;'
					+'}'
					,true
					,function (err, datas){
						datas.sort(function(a, b){return b.userinfo.loginTimes - a.userinfo.loginTimes; } );
//						console.log(err);
						console.log(datas);
						res.json( {err: err, datas:datas } );
				
					}
			);
		});
\n```
1 回复

呃,看了下源码,搞定了

回到顶部